User Tools

Site Tools


31-ngh-a-t-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31-ngh-a-t-la-gi [2018/11/07 17:11]
127.0.0.1 external edit
31-ngh-a-t-la-gi [2018/12/06 04:18] (current)
thaoit
Line 43: Line 43:
 --><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1251061-0!canonical and timestamp 20181010183908 and revision id 26507520 --><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1251061-0!canonical and timestamp 20181010183908 and revision id 26507520
  ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​  ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +<h1 tabindex="​0">​Người d&​acirc;​n Ban M&​ecirc;​ Thuột b&​agrave;​ng ho&​agrave;​ng với nguy&​ecirc;​n nh&​acirc;​n ngộ độc do ăn b&​aacute;​nh m&​igrave;​ &​ldquo;​C&​ocirc;​ Dung&​rdquo;</​h1>​ 
 +<​p>​Ng&​agrave;​y 6/12, b&​agrave;​ L&​ecirc;​ Thị Ch&​acirc;​u,​ Chi cục trưởng Chi cục An to&​agrave;​n vệ sinh thực phẩm tỉnh Đắk Lắk <a href="​http://​knstech.net">​th&​ocirc;​ng tin</​a>​ với b&​aacute;​o ch&​iacute;​ về việc đ&​atilde;​ x&​aacute;​c định được nguy&​ecirc;​n nh&​acirc;​n hơn 215 trường hợp&​nbsp;<​strong>​ngộ độc ăn b&​aacute;​nh m&​igrave;</​strong>&​nbsp;​C&​ocirc;​ Dung, ng&​atilde;​ tư đường Ho&​agrave;​ng Diệu &ndash; Phan Chu Trinh (TP.Bu&​ocirc;​n Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).</​p>​ 
 +<​p><​span class="​storyimage smallfullwidth inlineimage"​ data-aop="​image"><​span class="​caption truncate"><​span class="​attribution">&​copy;​ Khỏe Plus 24h</​span>&​nbsp;​Kết quả x&​eacute;​t nghiệm mẫu bệnh phẩm v&​agrave;​ mẫu thực phẩm gồm thịt heo, gi&​ograve;,​ chả, nước sốt, bơ, h&​agrave;​nh phi ở qu&​aacute;​n b&​aacute;​nh m&​igrave;​ C&​ocirc;​ Dung đều nhiễm vi khuẩn Salmonella.</​span></​span></​p>​ 
 +<​p>&​nbsp;&​ldquo;​Kết quả x&​eacute;​t nghiệm mẫu bệnh phẩm v&​agrave;​ mẫu thực phẩm gồm thịt heo, gi&​ograve;,​ chả, nước sốt, bơ, h&​agrave;​nh phi ở qu&​aacute;​n C&​ocirc;​ Dung đều nhiễm vi khuẩn Salmonella&​rdquo;,​ b&​agrave;​ Ch&​acirc;​u th&​ocirc;​ng tin.</​p>​ 
 +<​p>​Theo nh&​agrave;​ chức tr&​aacute;​ch th&​igrave;​ đến thời điểm n&​agrave;​y,​ 207 bệnh nh&​acirc;​n đ&​atilde;​ xuất viện,&​nbsp;<​em>​8 người ngộ độc</​em>​nặng vẫn tiếp tục điều trị tại c&​aacute;​c cơ sở y tế. Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang củng cố hồ sơ v&​agrave;​ xử l&​yacute;​ vụ việc theo quy định ph&​aacute;​p luật.</​p>​ 
 +<​p><​span class="​storyimage smallfullwidth inlineimage"​ data-aop="​image"><​span class="​caption truncate"><​span class="​attribution">&​copy;​ Khỏe Plus 24h</​span>&​nbsp;​Hơn 200 người phải nhập viện v&​igrave;​ ngộ độc khi ăn b&​aacute;​nh m&​igrave;​ C&​ocirc;​ Dung, TP.Bu&​ocirc;​n Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.</​span></​span></​p>​ 
 +<​p>&​nbsp;​Trước đ&​oacute;,​ trong 2 ng&​agrave;​y 27 v&​agrave;​ 28/11, sau khi mua v&​agrave;​ ăn&​nbsp;​b&​aacute;​nh m&​igrave;​ C&​ocirc;​ Dung&​nbsp;​tại địa chỉ n&​oacute;​i tr&​ecirc;​n,​ h&​agrave;​ng trăm người ở TP. Bu&​ocirc;​n Ma Thuột v&​agrave;​ một số v&​ugrave;​ng l&​acirc;​n cận đ&​atilde;​ phải nhập viện cấp cứu với c&​aacute;​c triệu chứng ngộ độc. Tuy nhi&​ecirc;​n,​ theo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, số nhập viện c&​oacute;​ thể c&​ograve;​n cao hơn do chưa x&​aacute;​c định cụ thể.</​p>​ 
 +<​p>​Được biết, cơ sở b&​aacute;​nh m&​igrave;​ C&​ocirc;​ Dung kh&​aacute;​ nổi tiếng ở khu vực T&​acirc;​y Nguy&​ecirc;​n. H&​agrave;​ng ng&​agrave;​y,​ tiệm b&​aacute;​nh n&​agrave;​y b&​aacute;​n h&​agrave;​ng ngh&​igrave;​n sản phẩm.</​p>​ 
 +<​p>&​ldquo;​Kết quả kiểm nghiệm của Chi cục ATVS thực phẩm về c&​aacute;​c mẫu thực phẩm của C&​ocirc;​ Dung khiến người ti&​ecirc;​u d&​ugrave;​ng ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i v&​ocirc;​ c&​ugrave;​ng kinh ho&​agrave;​ng v&​agrave;​ bức x&​uacute;​c với kiểu <a href="​https://​poinkns.blogspot.com">​kinh doanh</​a>​ v&​ocirc;​ tr&​aacute;​ch nhiệm, xem thường sức khỏe người ti&​ecirc;​u d&​ugrave;​ng của cơ sở n&​agrave;​y&​rdquo;,​ anh Trịnh Quốc Hội, một người d&​acirc;​n ở TP. Bu&​ocirc;​n Ma Thuột chia sẻ.</​p>​ 
 +<div id="​outstream_article"​ data-id="​57"​ data-m="​{&​quot;​i&​quot;:​57,&​quot;​p&​quot;:​54,&​quot;​n&​quot;:&​quot;​article-inlineOutstreamAd&​quot;,&​quot;​t&​quot;:&​quot;​inlineOutstreamAd&​quot;,&​quot;​o&​quot;:​3}">&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;<​strong>​Nhiễm vi khuẩn Salmonella l&​agrave;​ g&​igrave;?</​strong></​div>​ 
 +<​p>​Nhiễm vi khuẩn Salmonella l&​agrave;​ t&​igrave;​nh trạng nhiễm vi khuẩn Salmonella trong dạ d&​agrave;​y v&​agrave;​ ruột. Bệnh n&​agrave;​y tương tự như vi&​ecirc;​m dạ d&​agrave;​y. Phần lớn bệnh nh&​acirc;​n bị nhiễm tr&​ugrave;​ng nhẹ sẽ tự khỏi sau 4 đến 7 ng&​agrave;​y m&​agrave;​ kh&​ocirc;​ng cần điều trị.</​p>​ 
 +<​p>​Một đại dịch c&​oacute;​ thể xảy ra khi nhiều người c&​ugrave;​ng ăn thực phẩm bị &ocirc; nhiễm (như ăn tại c&​ugrave;​ng một nh&​agrave;​ h&​agrave;​ng).&​nbsp;​Một số người bị ti&​ecirc;​u chảy nặng phải nhập viện để truyền dịch v&​agrave;​ sử dụng kh&​aacute;​ng sinh.</​p>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
31-ngh-a-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/12/06 04:18 by thaoit