User Tools

Site Tools


31-ngh-a-phong-la-gi

Nghĩa Phong là một xã thuộc huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, Việt Nam.

Xã Nghĩa Phong có diện tích 9,63 km², dân số năm 1999 là 8061 người,[1] mật độ dân số đạt 837 người/km².

Nghĩa Phong là một xã nông nghiệp thuần túy.

Xã Nghĩa Phong nằm ở khu vực trung tâm của huyện Nghĩa Hưng, thuộc hữu ngạn sông Ninh Cơ.

Năm 1974, xóm Bốn Mươi của xã Nghĩa Phong được sát nhập vào xã Nghĩa Bình[3].

31-ngh-a-phong-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)