User Tools

Site Tools


31-ngh-a-o-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31-ngh-a-o-la-gi [2018/11/07 17:11]
127.0.0.1 external edit
31-ngh-a-o-la-gi [2018/12/06 02:46] (current)
thaoit
Line 40: Line 40:
  ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​  ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
  
 +<h1 id="​id_title">​Khung Bose l&​agrave;​ k&​iacute;​nh hiển vi &​acirc;​m thanh thực tế được tăng cường</​h1>​
 +<​p>​Ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i vẫn l&​agrave;​ một lối tho&​aacute;​t khỏi&​nbsp;​c&​aacute;​c thiết bị&​nbsp;​tăng cường thực tế&​nbsp;​l&​agrave;​ một phần của cuộc sống h&​agrave;​ng ng&​agrave;​y,​ nhưng <a href="​http://​knstech.net">​k&​iacute;​nh m&​aacute;​t mới của Bose</​a>​ l&​agrave;​ một bước tinh tế hướng tới thực tế đ&​oacute;​.</​p>​
 +<​p>​Khung Bose&​nbsp;​l&​agrave;​ k&​iacute;​nh r&​acirc;​m,​ nhưng ch&​uacute;​ng cũng l&​agrave;​ thiết bị &​acirc;​m thanh c&​oacute;​ thể đeo được.&​nbsp;​Nh&​uacute;​ng trong mỗi c&​aacute;​nh tay của k&​iacute;​nh l&​agrave;​ một loa Bose, v&​agrave;​ gần ng&​ocirc;​i đền tr&​ecirc;​n c&​aacute;​nh tay phải l&​agrave;​ một microphone v&​agrave;​ n&​uacute;​t đa chức năng.&​nbsp;​Loa được hướng ngược lại cho ph&​eacute;​p ch&​uacute;​ng ph&​aacute;​t ra &​acirc;​m thanh v&​agrave;​o tai bạn m&​agrave;​ kh&​ocirc;​ng cần phải c&​oacute;​ tai nghe.</​p>​
 +<div class="​row pcm-content">&​nbsp;​C&​aacute;​c lớp Bose Khung l&​agrave;​m "nền tảng thực tế tăng cường &​acirc;​m thanh" đầu ti&​ecirc;​n tr&​ecirc;​n thế giới.&​nbsp;​Trong thực tế, Bose chỉ kết hợp tai nghe v&​agrave;​ k&​iacute;​nh,​ nhưng cũng mở kh&​oacute;​a một v&​agrave;​i t&​iacute;​nh năng th&​ocirc;​ng minh trong qu&​aacute;​ tr&​igrave;​nh n&​agrave;​y.</​div>​
 +<​p>​Cũng như ph&​aacute;​t nhạc trực tuyến v&​agrave;​ cho ph&​eacute;​p bạn thực hiện cuộc gọi rảnh tay, tai cảm biến chuyển động ch&​iacute;​n đầu được li&​ecirc;​n kết với&​nbsp;<​a href="​https://​sites.google.com/​site/​thietbibanhangvamavach">​thiết&​nbsp;​bị&​nbsp;</​a><​a href="​https://​sites.google.com/​site/​thietbibanhangvamavach">​Android</​a>&​nbsp;​hoặc&​nbsp;​iOScho ph&​eacute;​p vị tr&​iacute;​ của bạn v&​agrave;​ hướng bạn đang theo d&​otilde;​i bằng c&​aacute;​ch sử dụng Kết nối Bose ứng dụng.</​p>​
 +<​p>​Mặc d&​ugrave;​ Khung kh&​ocirc;​ng trực quan hiển thị cho bạn bất kỳ thứ g&​igrave;,​ ch&​uacute;​ng cho ph&​eacute;​p trợ l&​yacute;​ ảo được gọi, c&​aacute;​c điểm y&​ecirc;​u th&​iacute;​ch được đ&​aacute;​nh dấu v&​agrave;​ chỉ đường m&​agrave;​ kh&​ocirc;​ng cần phải k&​eacute;​o điện thoại của bạn ra để xem bản đồ.&​nbsp;​Ch&​uacute;​ng cũng l&​agrave;​ những chiếc k&​iacute;​nh r&​acirc;​m kh&​aacute;​ tốt, ngăn chặn tới 99% tia UVA v&​agrave;​ UVB.</​p>​
 +<​p>​Khung Bose sẽ c&​oacute;​ gi&​aacute;​ 199 đ&​ocirc;​ la khi ch&​uacute;​ng c&​oacute;​ sẵn v&​agrave;​o th&​aacute;​ng 1.&​nbsp;​Đối với điều đ&​oacute;​ bạn c&​oacute;​ được thiết kế khung Alto hoặc Rondo, c&​oacute;​ khả năng chống vỡ v&​agrave;​ chống trầy xước trong khi chỉ nặng 45 gram.&​nbsp;​Pin sạc được k&​eacute;​o d&​agrave;​i 3,5 giờ khi nghe &​acirc;​m thanh li&​ecirc;​n tục, hoặc tối đa 12 giờ khi ở chế độ chờ.&​nbsp;​Sạc pin mất hai giờ bằng c&​aacute;​p pogo-pin.</​p>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
31-ngh-a-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/12/06 02:46 by thaoit