User Tools

Site Tools


31-ngh-a-an-kbang-la-gi

Nghĩa An là một xã thuộc huyện KBang, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

Xã Nghĩa An có diện tích 34,73 km², dân số năm 1999 là 3214 người,[1] mật độ dân số đạt 93 người/km².

31-ngh-a-an-kbang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)