User Tools

Site Tools


31-ng-c-ng-la-gi

Ngọc Đường là một xã thuộc thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang, Việt Nam.

Xã Ngọc Đường có diện tích 31,68 km², dân số năm 2005 là 3130 người,[1] mật độ dân số đạt 99 người/km².

Xã có vị trí:

Ngày 09 tháng 8 năm 2005, 120,90 ha diện tích tự nhiên và 2,399 người của xã Ngọc Đường được tách ra để thành lập phường Ngọc Hà, 23 ha diện tích tự nhiên và 90 người của xã Ngọc Đường được chuyển và phường Quang Trung quản lý. Lúc này, xã Ngọc Đường còn lại 3,168,10 ha diện tích tự nhiên và 3,130 người[3] mật độ dân cư đạt 99 người/km².

31-ng-c-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)