User Tools

Site Tools


31-nam-vi-m-la-gi

Nam Viêm là một phường thuộc thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

Phường có diện tích 5,82 km², dân số năm 2014 là 7.325 người,[1] mật độ dân số đạt 1.027 người/km².

Phường có 8 khu dân cư: Cả Đông; Cả Đoài; Cẩm Đông; Cẩm Đoài; Minh Đức; Tân Tiến; Đồng Cờ và Nam Viêm.

31-nam-vi-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)