User Tools

Site Tools


31-nam-v-n-la-gi

Nam Vân là một xã thuộc thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Việt Nam.

Xã Nam Vân có diện tích 5,59 km², dân số năm 1999 là 6877 người,[1] mật độ dân số đạt 1230 người/km².

Số liệu năm 2014: diện tích: 5,58 km2, dân số là: 6985 nhân khẩu.

31-nam-v-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)