User Tools

Site Tools


31-nam-thanh-i-n-bi-n-ph-la-gi

Nam Thanh là một phường thuộc thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Việt Nam. Nguyên trước đây là thị trấn Mường Thanh thuộc huyện Điện Biên, được thành lập vào ngày 26 tháng 5 năm 1997 trên cơ sở giải thể thị trấn nông trường Điện Biên. Ngày 26 tháng 11 năm 2003, thị trấn Mường Thanh được chuyển về thị xã Điện Biên Phủ (cùng thời điểm này trở thành thành phố) và chuyển thành phường Nam Thanh. Phường có diện tích 3,56 km², dân số năm 2003 là 8520 người,[1] mật độ dân số đạt 2393 người/km².

31-nam-thanh-i-n-bi-n-ph-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)