User Tools

Site Tools


31-minh-th-la-gi

Minh Thọ là một xã cũ thuộc huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Xã có diện tích 8,97 km², dân số năm 1999 là 6440 người,[1] mật độ dân số đạt 718 người/km².

Từ ngày 15/5/2015, xã Minh Thọ được sáp nhập vào thị trấn Nông Cống. Từ đó, xã này không còn tồn tại.

31-minh-th-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)