User Tools

Site Tools


31-minh-h-ng-ch-n-th-nh-la-gi

Minh Hưng là một xã thuộc huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, Việt Nam.

Xã Minh Hưng có diện tích 59,26 km², dân số năm 1999 là 11029 người,[1] mật độ dân số đạt 186 người/km².

  • Khu công nghiệp Minh Hưng-Hàn Quốc[3] có diện tích 685,52 ha.[4]
  • Khu công nghiệp Minh Hưng III[3] có diện tích 291,52ha được thành lập vào cuối năm 2008 từ nguồn vốn góp của các công ty thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), tổng vốn đầu tư 289 tỷ đồng trong đó vốn điều lệ là 120 tỷ đồng.
31-minh-h-ng-ch-n-th-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)