User Tools

Site Tools


31-long-ch-u-y-n-phong-la-gi

Long Châu là một xã thuộc huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

Xã có diện tích 6,32 km², dân số năm 1999 là 6.205 người,[1] mật độ dân số đạt 982 người/km². Cho đến năm 2014, Long Châu là địa bàn có nhiều công ty vốn đầu tư Hàn Quốc hoạt động. Cơ cấu Nông nghiệp - Công nghiệp - Dịch vụ có xu hướng thay đổi, tỷ trọng các ngành dịch vụ tăng rõ rệt. Long Châu là một trong những xã có kinh tế phát triển của huyện Yên Phong.

31-long-ch-u-y-n-phong-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)