User Tools

Site Tools


31-long-b-nh-ph-ri-ng-la-gi

Long Bình là một xã thuộc huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước, Việt Nam.

Xã có diện tích 63,5 km², dân số năm 1999 là 6.595 người,[1] mật độ dân số đạt 104 người/km².

Xã Long Bình nguyên là Nông trường 3 thuộc Công ty cao su Phú Riềng. Ngày 18 tháng 3 năm 1998, xã được thành lập trên cơ sở 4.100 ha diện tích tự nhiên và 2.129 nhân khẩu của xã Bình Thắng; 2.250 ha diện tích tự nhiên và 2.782 nhân khẩu của xã Long Hưng, đều thuộc huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước.

Ngày 11 tháng 8 năm 2009, huyện Phước Long được tách thành thị xã Phước Long và huyện Bù Gia Mập. Xã Long Bình thuộc huyện Bù Gia Mập.

Ngày 11 tháng 5 năm 2015, 10 xã: Phú Riềng, Phú Trung, Bù Nho, Long Tân, Long Bình, Long Hà, Long Hưng, Phước Tân, Bình Tân, Bình Sơn thuộc huyện Bù Gia Mập được tách ra để thành lập huyện Phú Riềng. Xã Long Bình thuộc huyện Phú Riềng cho đến ngày nay.

Xã Long Bình là một xã nghèo, dân trí trung bình, người dân đa phần là làm nông, cây trồng chủ yếu cao su, điều, cà phê, tiêu.

31-long-b-nh-ph-ri-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)