User Tools

Site Tools


31-linh-chi-u-la-gi

Linh Chiểu là một phường thuộc quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Linh Chiểu có diện tích 1,41 km², dân số năm 2009 là 31.947 người,[2] mật độ dân số đạt 22.657 người/km².

Năm 2013, phường có thêm tổ dân phố 40A, được thành lập trên cơ sở một phần diện tích của tổ dân phố 40. Tổ dân phố 40A có diện tích tự nhiên 1,06 ha với 76 hộ, 302 người. Tổ dân phố 40 còn lại 0,81 ha diện tích tự nhiên với 86 hộ và 343 người.[3]

31-linh-chi-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)