User Tools

Site Tools


31-li-n-quan-la-gi

Liên Quan là một thị trấn thuộc huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Thị trấn Liên Quan có diện tích 2,96 km², dân số năm 1999 là 4.998 người,[1] mật độ dân số đạt 1.689 người/km².

Thị trấn Liên Quan được thành lập năm 1994 trên cơ sở giải thể xã Liên Quan.

31-li-n-quan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)