User Tools

Site Tools


31-li-n-hi-p-h-ng-h-la-gi

Liên Hiệp là một xã thuộc huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Xã có diện tích 3,82 km², có 6 thôn: Nứa, Khuốc, Ngừ, Nại, Chiêm, Bái. Dân số năm 1999 là 4910 người,[1] mật độ dân số đạt 1285 người/km².

Xã hiện nay có khu lăng mộ thái sư triều Trần là Trần Thủ Độ và bà Linh Từ Quốc Mẫu Trần Thị Dung.

31-li-n-hi-p-h-ng-h-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)