User Tools

Site Tools


31-lang-minh-la-gi

Lang Minh là một xã thuộc huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Xã có diện tích 16,97 km², dân số năm 2015 là 10200 người,[1] mật độ dân số đạt 438 người/km².

HÀNH CHÍNH:gồm các ấp đông minh,tây minh,tân binh1,tân binh2

31-lang-minh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)