User Tools

Site Tools


31-l-ng-ph-n-la-gi

Lũng Phìn là một xã của huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Xã có vị trí:

Năm 1961, xã Lũng Phìn được chia tách thành bốn xã: Lũng Phìn (mới), Hố Quáng Phìn, Sủng Trái và Sảng Tủng. Xã Lũng Phìn hiện nay có diện tích 17,62 km², dân số năm 1999 là 3.187 người.[1], mật độ dân cư đạt 181 người/km².

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
31-l-ng-ph-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)