User Tools

Site Tools


31-l-ng-lu-ng-la-gi

Lóng Luông hoặc Loóng Luông là một xã thuộc huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Việt Nam.

Xã Lóng Luông có diện tích 53.17 km², dân số 31/12/2013 là 5.843 người,[1] mật độ dân số đạt 109 người /km².

Phía Đông giáp xã Chiềng Yên, Phía Tây giáp xã Vân Hồ, Phía Nam giáp huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, Phía Bắc giáp xã Chiềng Khoa.

Tổng diện tích tự nhiên 5.357 ha; đất nông nghiệp 1.859 ha; đất lâm nghiệp 2.913 ha; đất chưa sử dụng 413 ha.

Đến 31-12-2013, toàn xã có 1.168 hộ; 5.843 nhân khẩu, mật độ dân số 109 người/km².

Có 4 dân tộc anh em chung sống đoàn kết. Trong đó dân tộc Thái chiếm tỷ lệ 2,4%, dân tộc Mông chiếm tỷ lệ 82,92% dân tộc Kinh chiếm tỷ lệ 3,88%, dân tộc Dao chiếm tỷ lệ 10,08%.

(Đến tháng 12-2013)

1, Bản Lóng Luông số hộ 173 số dân 919

2, Bản Co Lóng số hộ 135 số dân 654

3, Bản Săn Cài số hộ 109 số dân 588

4, Bản Pa Kha số hộ 110 số dân 540

5, Bản Co Tang số hộ 98 số dân 542

6, Bản Co Chàm số hộ 185 số dân 798

7, Bản Lũng Xá số hộ 90 số dân 427

8, Bản Tà Dê số hộ 92 số dân 502

9, Bản Co Tang số hộ 98 số dân 542

10, Bản Lóng Bon số hộ 32 số dân 145

11, Bản Tân Lập số hộ 35 số dân 116

31-l-ng-lu-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)