User Tools

Site Tools


31-l-ng-kh-nh-thi-n-ph-l-la-gi

Lương Khánh Thiện là một phường thuộc thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Việt Nam.

Phường có diện tích 0,32 km², dân số năm 2000 là 6.791 người,[1] mật độ dân số đạt 21.222 người/km².

Phường được thành lập vào năm 1981 và là một trong 4 phường đầu tiên của thị xã Hà Nam khi mới thành lập. Phường được đặt theo tên nhà cách mạng Việt Nam Lương Khánh Thiện. Vào năm 2000, một phần diện tích của phường được tách ra để thành lập phường Quang Trung và sát nhập một phần diện tích của xã Liêm Chính để có diện tích như ngày nay.[3]

31-l-ng-kh-nh-thi-n-ph-l-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)