User Tools

Site Tools


31-kim-ch-n-la-gi

Kim Chân là một xã thuộc Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

xã Kim Chân có diện tích 4,13 km², dân số năm 2009 là 4.355 người,[1] mật độ dân số đạt 1.055 người/km².

Trước là xã Kim Chân thuộc huyện Quế Võ sáp nhập vào.

31-kim-ch-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)