User Tools

Site Tools


31-khu-trung-la-gi

Khuê Trung là một phường thuộc quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Phường có diện tích 3,23 km², dân số năm 1999 là 13112 người,[1] mật độ dân số đạt 4059 người/km².

Năm 2005, phường Khuê Trung được chuyển từ quận Hải Châu về quận Cẩm Lệ mới thành lập.[2]

31-khu-trung-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)