User Tools

Site Tools


31-ia-ly-la-gi

Ia Ly là một thị trấn thuộc huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

Nguyên trước là xã Ia Ly có diện tích 48,44 km², dân số năm 2001 là 4770 người,[1] mật độ dân số đạt 98 người/km².

Ngày 23 tháng 12 năm 2013, Chính phủ Việt Nam ra Nghị quyết số 128/NQ-CP thành lập thị trấn Ia Ly trên cơ sở toàn bộ 4.845,96 ha diện tích tự nhiên và 6.350 nhân khẩu của xã Ia Ly.[2]

31-ia-ly-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)