User Tools

Site Tools


31-ia-kha-la-gi

Ia Kha là một thị trấn thuộc huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

Thị trấn Ia Kha có diện tích 31,09 km², dân số năm 1999 là 8.031 người,[1] mật độ dân số đạt 258 người/km².

Trước năm 1996, nguyên là thị trấn Chư Păh thuộc huyện Chư Păh cũ.

Huyện Ia Grai được thành lập ngày 11 tháng 11 năm 1996 theo Nghị định 70/CP của Chính phủ Việt Nam trên cơ sở tách 9 xã: Ia Sao, Ia Hrung, Ia Krai, Ia Grai (sau được đổi tên thành xã Ia Tô), Ia Kênh, Ia O, Ia Dêr, Ia Chia, Ia Pếch và thị trấn Chư Păh thuộc huyện Chư Păh. Thị trấn Chư Păh được đổi tên thành thị trấn Ia Kha thuộc huyện Ia Grai.

Thị trấn được chia làm 7 tổ dân phố, 4 thôn và 2 làng như sau:

Tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Thôn Thắng Trạch I, Thắng Trạch II, Thôn 1, Thôn 2, Làng Kép, Yam.

31-ia-kha-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)