User Tools

Site Tools


31-ia-ake-la-gi

Ia Ake là một xã thuộc huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

Xã có diện tích 31,63 km², dân số năm 2006 là 5.331 người,[1] mật độ dân số đạt 169 người/km².

Năm 2006, một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Ia Ake được tách ra để thành lập xã Ayun Hạ.[2]

31-ia-ake-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)