User Tools

Site Tools


31-h-u-vinh-y-n-minh-la-gi

Hữu Vinh là một xã thuộc huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Sủng Thài
  • Đông giáp xã Vần Chải của huyện Đồng Văn.
  • Nam giáp xã Mậu Duệ, xã Đông Minh.
  • Tây giáp thị trấn Yên Minh.

Xã Hữu Vinh có diện tích 25,55 km²,[1] dân số năm 2013 là 3.721 người,[2] mật độ dân số đạt người/km².

Xã Hữu Vinh được chia thành 13 thôn bản: Tân Tiến, Bản Vàng, Khai Hoang Bản Vàng, Muôn Vải, Nà Tậu, Bản Trưởng, Bản Chang, Khai Hoang I, Khai Hoang II, Sủng Pảo I, Sủng Pảo II, Nà Ảm, Nà Hảo

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ a ă Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
31-h-u-vinh-y-n-minh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)