User Tools

Site Tools


31--ng-th-ng-la-gi

Đường Thượng là một xã thuộc huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Đường Thượng có diện tích 50,43 km².[1] dân số năm 1999 là 2.627 người[2] mật độ dân số đạt 52 người/km².

Xã Đường Thượng được chia thành thôn bản: Xín Chải 1, Xín Chải 2, Xín Chải 3, Chủng Pả, Cờ Tẩu, Lùng Cáng, Lùng Pủng, Cờ Cải, Sảng Pả I, Sảng Pả II

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ a ă Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
31--ng-th-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)