User Tools

Site Tools


31--ng-quang-ba-v-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--ng-quang-ba-v-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Đông Quang</​b>​ là một xã thuộc huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã Đông Quang có diện tích 3,83 km², dân số năm 1999 là 4170 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 1089 người/​km². Xã Đông Quang có 03 làng: Cao Cương, Quang Húc và Đông Viên. Xã có trường THCS đạt chuẩn quốc gia. Xã Đông Quang tiếp giáp với các xã Chu Minh, Cam Thượng, Tiên Phong. Xã Đông Quang nằm trên trục đường quốc lộ 32 nối Hà Nội và một số tỉnh phía Tây Bắc Bộ;
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1258
 +Cached time: 20181012040533
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.148 seconds
 +Real time usage: 0.201 seconds
 +Preprocessor visited node count: 916/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 38087/​2097152 bytes
 +Template argument size: 697/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1568/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.059/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.07 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 161.131 ​     1 -total
 + ​57.38% ​  ​92.455 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​52.45% ​  ​84.514 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​20.99% ​  ​33.818 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​20.45% ​  ​32.950 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​15.54% ​  ​25.041 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​12.39% ​  ​19.966 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Ba_V&​igrave;​
 + ​11.14% ​  ​17.954 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.44%   ​10.375 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​_N&#​7897;​i
 +  6.23%   ​10.036 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1243738-0!canonical and timestamp 20181012040533 and revision id 40663082
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--ng-quang-ba-v-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)