User Tools

Site Tools


31--ng-phong-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--ng-phong-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Đồng Phong</​b>​ là một xã trung du thuộc huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam. Xã nằm cách trung tâm thành phố Ninh Bình 28 km, trên quốc lộ 12B nối thành phố Tam Điệp với thị trấn Nho Quan đi các tỉnh Hòa Bình, Sơn La. 
 +</​p><​p>​Xã Đồng Phong được thành lập theo quyết định số 199/QD ngày 22/7/1964 trên cơ sở tách từ xã Gia Lâm.  Xã có diện tích 5,97 km², dân số năm NĐ-C là 4679 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 784 người/​km².
 +</p>
  
 +<​ul><​li>​Diện tích: 5,95 km² (năm 2008)</​li>​
 +<​li>​Dân số: 4679 người</​li>​
 +<​li>​Mật độ dân số: 786 người/​km²</​li></​ul><​p>​Địa giới hành chính, xã này nằm giáp các xã: 
 +</p>
 +<​p>​Xã Đồng Phong có chợ Đồng Phong, là một trong 9 chợ quê trên địa bàn Nho Quan nằm trong danh sách 107 chợ loại 1, 2, 3 ở Ninh Bình năm 2008.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1239
 +Cached time: 20181011030712
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.160 seconds
 +Real time usage: 0.210 seconds
 +Preprocessor visited node count: 920/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 38154/​2097152 bytes
 +Template argument size: 657/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1753/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.065/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.07 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 167.383 ​     1 -total
 + ​60.30% ​ 100.931 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​55.97% ​  ​93.686 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​20.09% ​  ​33.629 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​19.42% ​  ​32.510 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​14.01% ​  ​23.442 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​11.46% ​  ​19.182 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Nho_Quan
 +  9.37%   ​15.678 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.44%   ​12.445 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Ninh_B&​igrave;​nh
 +  6.52%   ​10.920 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1243723-0!canonical and timestamp 20181011030712 and revision id 40662609
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--ng-phong-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)