User Tools

Site Tools


31--ng-ph-qu-s-n-la-gi

Đông Phú là một thị trấn thuộc huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.

Thị trấn Đông Phú có diện tích 13,37 km², dân số năm 1999 là 8433 người,[1] mật độ dân số đạt 631 người/km².

Nghề truyền thống của Thị trấn Đông Phú là nghề Phở Sắn

31--ng-ph-qu-s-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)