User Tools

Site Tools


31--ng-ph-ch-u-th-nh-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--ng-ph-ch-u-th-nh-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​dablink">​Đối với các định nghĩa khác, xem Đông Phú.</​div>​
 +<​p><​b>​Đông Phú</​b>​ là một xã thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã Đông Phú có diện tích 17,​76 km²,​ dân số năm 1999 là 9136 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 514 người/​km².
 +</​p><​p>​Ngày 26 tháng 11 năm 2003, tỉnh Cần Thơ cũ chia tách thành thành phố Cần Thơ thuộc trung ương và tỉnh Hậu Giang. Theo đó, các ấp Phú Thành, Phú Thạnh, Phú Thuận, Phú Thuận A và 304,61 ha diện tích cùng với 1.262 người của ấp Phú Lợi thuộc xã Đông Phú thuộc địa giới thành phố Cần Thơ; phần còn lại của xã Đông Phú thuộc về tỉnh Hậu Giang.
 +</​p><​p>​Ngày 02 tháng 01 năm 2004, 806,66 ha diện tích tự nhiên và 6.386 nhân khẩu của xã Đông Phú (phần đã điều chỉnh về thành phố Cần Thơ) được chuyển thành phường Tân Phú, thuộc quận Cái Răng.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1263
 +Cached time: 20181011100158
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.192 seconds
 +Real time usage: 0.246 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1013/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 54783/​2097152 bytes
 +Template argument size: 694/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1581/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.065/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.16 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 189.292 ​     1 -total
 + ​63.51% ​ 120.226 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​57.17% ​ 108.212 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​22.18% ​  ​41.989 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​16.15% ​  ​30.569 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​11.89% ​  ​22.510 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​11.04% ​  ​20.900 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_t&#​7881;​nh_H&#​7853;​u_Giang
 +  9.50%   ​17.986 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.36%   ​12.036 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&#​7853;​u_Giang
 +  6.07%   ​11.489 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1243726-0!canonical and timestamp 20181011100158 and revision id 42412630
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--ng-ph-ch-u-th-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)