User Tools

Site Tools


31--ng-ph-c-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--ng-ph-c-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ #​DCDCDC;">​Đông Phước</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +Xã</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​DCDCDC;">​Địa lý</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<​b>​Tọa độ</​b>:​ <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​9°53′8″B</​span>​ <span class="​longitude">​105°47′40″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​9,​88556°B 105,​79444°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​9.88556;​ 105.79444</​span></​span></​span></​span><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​9°53′8″B</​span>​ <span class="​longitude">​105°47′40″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​9,​88556°B 105,​79444°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​9.88556;​ 105.79444</​span></​span></​span></​span></​span></​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Diện tích</​th><​td>​
 +25,41 km²<sup id="​cite_ref-MS_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Dân số <span style="​font-weight:​ normal;">​(2001)</​span></​th><​td>​
 + </​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span style="​font-weight:​ normal;">​ Tổng cộng</​span></​th><​td>​
 +12664 người<​sup id="​cite_ref-MS_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span style="​font-weight:​ normal;">​ Mật độ</​span></​th><​td>​
 +498 người/​km²</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<table width="​100%"​ class="​collapsible collapsed"​ cellpadding="​0"​ cellspacing="​0"​ style="​background:​ transparent;"><​tbody><​tr><​th style="​text-align:​ left; padding-right:​ 4px; font-weight:​ normal">​ Vị trí Đông Phước trên bản đồ Việt Nam
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​padding-top:​ 8px"><​center><​div class="​center"><​div style="​width:​280px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​280px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​280px"><​img alt="​Đông Phước trên bản đồ Việt Nam" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3f/​Vietnam_location_map.svg/​280px-Vietnam_location_map.svg.png"​ width="​280"​ height="​548"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3f/​Vietnam_location_map.svg/​420px-Vietnam_location_map.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3f/​Vietnam_location_map.svg/​560px-Vietnam_location_map.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​2349"/><​div style="​position:​absolute;​top:​88.215%;​left:​46.993%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-4px;​top:​-4px;​line-height:​0"><​img alt="​Đông Phước"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​8px-Red_pog.svg.png"​ title="​Đông Phước"​ width="​8"​ height="​8"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​16px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px;​float:​left">​Đông Phước</​span></​p></​div></​div></​div></​div></​div></​center>​
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​DCDCDC;">​Hành chính</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<img alt="​Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​22px-Flag_of_Vietnam.svg.png"​ width="​22"​ height="​15"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​33px-Flag_of_Vietnam.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​44px-Flag_of_Vietnam.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ Việt Nam</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tỉnh</​th><​td>​
 +Hậu Giang</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Huyện</​th><​td>​
 +Châu Thành</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thành lập</​th><​td>​
 +2001<sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Mã hành chính</​th><​td>​
 +31384<​sup id="​cite_ref-MS_1-2"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Đông Phước</​b>​ là một xã thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã Đông Phước có diện tích 25,​41 km²,​ dân số năm 2001 là 12664 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 498 người/​km².
 +</p>
  
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-MS-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​â</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin &amp; Truyền thông<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3A%C4%90%C3%B4ng+Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc&​amp;​rft.btitle=M%C3%A3+s%E1%BB%91+%C4%91%C6%A1n+v%E1%BB%8B+h%C3%A0nh+ch%C3%ADnh+Vi%E1%BB%87t+Nam&​amp;​rft.date=10+th%C3%A1ng+4+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=B%E1%BB%99+Th%C3%B4ng+tin+%26+Truy%E1%BB%81n+th%C3%B4ng&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fmic.gov.vn%2Fuploads%2F20100623%2FE124-2009%2520%2831-12%292-MSDVHCVN.xls&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​37/​2001/​NĐ-CP</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​i>​Bài viết ​ tỉnh Hậu Giang, Việt Nam này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​3"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%"><​img alt="​Flag of Vietnam"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​23px-Flag_of_Vietnam.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​35px-Flag_of_Vietnam.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​46px-Flag_of_Vietnam.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ Các đơn vị hành chính thuộc tỉnh Hậu Giang</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td class="​navbox-abovebelow"​ colspan="​3"><​div>​Thành phố (1), Thị xã (2), Huyện (5)</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"><​center>​Thành phố<​br/>​Vị Thanh<​br/>​(Tỉnh lỵ)</​center></​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​b>​Phường</​b>​ (5):
 +Phường 1 •  ​
 +Phường 3 •  ​
 +Phường 4 •  ​
 +Phường 5 •  ​
 +Phường 7
 +<​br/><​b>​Xã</​b>​ (4):
 +Hỏa Lựu •  ​
 +Hỏa Tiến •  ​
 +Tân Tiến •  ​
 +Vị Tân 
 +</p>
 +</​div></​div></​td><​td class="​navbox-image"​ rowspan="​15"​ style="​width:​0%;​padding:​0px 0px 0px 2px"><​div><​img alt="​LocationVietnamHauGiang.png"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9f/​LocationVietnamHauGiang.png/​150px-LocationVietnamHauGiang.png"​ width="​150"​ height="​250"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​9/​9f/​LocationVietnamHauGiang.png 1.5x" data-file-width="​200"​ data-file-height="​333"/></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"><​center>​Thị xã<​br/>​Long Mỹ</​center></​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​b>​Phường</​b>​ (4):
 +Bình Thạnh •  ​
 +Thuận An •  ​
 +Trà Lồng •  ​
 +Vĩnh Tường
 +<​br/><​b>​Xã</​b>​ (5):
 +Long Bình •  ​
 +Long Phú •  ​
 +Long Trị •  ​
 +Long Trị A •  ​
 +Tân Phú
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"><​center>​Thị xã<​br/>​Ngã Bảy</​center></​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​b>​Phường</​b>​ (3):
 +Hiệp Thành •  ​
 +Lái Hiếu •  ​
 +Ngã Bảy
 +<​br/><​b>​Xã</​b>​ (3):
 +Đại Thành •  ​
 +Hiệp Lợi •  ​
 +Tân Thành ​
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"><​center>​Huyện<​br/>​Châu Thành</​center></​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​b>​Thị trấn</​b>​ (2):
 +Ngã Sáu (huyện lỵ) •  ​
 +Mái Dầm
 +<​br/><​b>​Xã</​b>​ (7):
 +Đông Phú •  ​
 +Đông Phước •  ​
 +Đông Phước A •  ​
 +Đông Thạnh •  ​
 +Phú An •  ​
 +Phú Hữu •  ​
 +Phú Tân
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"><​center>​Huyện<​br/>​Châu Thành A</​center></​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​b>​Thị trấn</​b>​ (4):
 +Một Ngàn (huyện lỵ) •  ​
 +Bảy Ngàn •  ​
 +Cái Tắc •  ​
 +Rạch Giòi
 +<​br/><​b>​Xã</​b>​ (6): 
 +Nhơn Nghĩa A •  ​
 +Tân Hoà •  ​
 +Tân Phú Thạnh •  ​
 +Thạnh Xuân •  ​
 +Trường Long A •  ​
 +Trường Long Tây 
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"><​center>​Huyện<​br/>​Long Mỹ</​center></​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​b>​Xã</​b>​ (8): 
 +Vĩnh Viễn (huyện lỵ) •  ​
 +Lương Tâm •  ​
 +Lương Nghĩa •  ​
 +Thuận Hòa •  ​
 +Thuận Hưng •  ​
 +Vĩnh Thuận Đông •  ​
 +Vĩnh Viễn A •  ​
 +Xà Phiên ​
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"><​center>​Huyện<​br/>​Phụng Hiệp</​center></​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​b>​Thị trấn</​b>​ (3):
 +Cây Dương (huyện lỵ) •  ​
 +Búng Tàu •  ​
 +Kinh Cùng
 +<​br/><​b>​Xã</​b>​ (12): 
 +Bình Thành •  ​
 +Hiệp Hưng •  ​
 +Hoà An •  ​
 +Hoà Mỹ •  ​
 +Long Thạnh •  ​
 +Phụng Hiệp •  ​
 +Phương Bình •  ​
 +Phương Phú •  ​
 +Tân Bình •  ​
 +Tân Long •  ​
 +Tân Phước Hưng •  ​
 +Thạnh Hoà 
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"><​center>​Huyện<​br/>​Vị Thủy</​center></​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​b>​Thị trấn</​b>​ (1):
 +Nàng Mau (huyện lỵ)
 +<​br/><​b>​Xã</​b>​ (9): 
 +Vị Bình •  ​
 +Vị Đông •  ​
 +Vị Thanh •  ​
 +Vị Thắng •  ​
 +Vị Thuỷ •  ​
 +Vị Trung •  ​
 +Vĩnh Thuận Tây •  ​
 +Vĩnh Trung •  ​
 +Vĩnh Tường
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1269
 +Cached time: 20181011015049
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.224 seconds
 +Real time usage: 0.276 seconds
 +Preprocessor visited node count: 999/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 54723/​2097152 bytes
 +Template argument size: 672/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1763/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.085/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.16 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 210.308 ​     1 -total
 + ​60.94% ​ 128.163 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​56.95% ​ 119.774 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​21.63% ​  ​45.496 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​18.64% ​  ​39.195 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​13.85% ​  ​29.137 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​13.06% ​  ​27.469 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_t&#​7881;​nh_H&#​7853;​u_Giang
 + ​11.27% ​  ​23.707 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.48%   ​15.739 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  6.75%   ​14.192 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&#​7853;​u_Giang
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1243733-0!canonical and timestamp 20181011015049 and revision id 40663084
 + ​--></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--ng-ph-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)