User Tools

Site Tools


31--ng-loan-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--ng-loan-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Đồng Loan</​b>​ là một xã của huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Bắc giáp xã Minh Long.</​li>​
 +<​li>​Đông giáp xã Lý Quốc và Trung Quốc.</​li>​
 +<​li>​Nam giáp xã Quang Long và Thắng Lợi.</​li>​
 +<​li>​Tây giáp xã Thắng Lợi.</​li></​ul><​p>​Xã Đồng Loan có diện tích 27,4 km², dân số năm 1999 là 1.433 người.<​sup id="​cite_ref-QD19_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>,​ mật độ dân cư đạt 52,3 người/​km².
 +</​p><​p>​Xã Đồng Loan được chia thành các xóm: Bản Nha, Cúng Mán, Lũng Mặn, Rúm Phục, Bản Lung, Bản Lẹn, Bản Thuộc, Bản Miào, Bản Sáng.
 +</​p><​p>​Trên địa bàn xã Đồng Loan có một số ngọn núi như Bò Phie, Phia Chao, En Nưa, Pài Lầu, Phia Đeng, Thầu Nưa. Tuyến tỉnh lộ 207 chạy qua địa bàn theo hướng đông-tây.
 +</p>
  
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-QD19-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​Quyết định số 19/​2006/​QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-QD19Ds-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/​2006/​QĐ-BTNMT.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-QD124-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Quyết định số 124/​2004/​QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1244
 +Cached time: 20181012033658
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.132 seconds
 +Real time usage: 0.168 seconds
 +Preprocessor visited node count: 837/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 33506/​2097152 bytes
 +Template argument size: 605/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1335/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.050/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.36 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 134.140 ​     1 -total
 + ​72.56% ​  ​97.332 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​65.75% ​  ​88.200 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​25.18% ​  ​33.783 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​12.71% ​  ​17.045 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_H&#​7841;​_Lang
 + ​11.06% ​  ​14.836 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  8.60%   ​11.533 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  8.20%   ​11.003 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Cao_B&#​7857;​ng
 +  7.08%    9.497      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  5.76%    7.731      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1243702-0!canonical and timestamp 20181012033658 and revision id 26512802
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--ng-loan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)