User Tools

Site Tools


31--ng-li-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--ng-li-n-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Đồng Liên</​b>​ là một xã thuộc thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã nằm ở phía Đông Nam của Thành phố. Đồng Liên giáp với sông Cầu ở phía tây và là đầu nguồn của hệ thống sông Máng, một kênh tưới tiêu nhân tạo được xây dựng từ thời Pháp thuộc chảy qua. Đường sắt Kép - Lưu Xá chạy qua địa bàn xã.
 +</​p><​p>​Xã Đồng Liên nguyên trước đây thuộc huyện Phú Bình, trở thành một xã thuộc thành phố Thái Nguyên sau nghị quyết về điều chỉnh địa giới hành chính thành được Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua vào ngày 18 tháng 8 năm 2017.<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p><​p>​Địa giới xã:
 +</p>
 +<​p>​Xã Đồng Liên có diện tích 8,73 km², dân số năm 1999 là 4278 người,<​sup id="​cite_ref-MS_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ mật độ dân số đạt 490 người/​km².
 +</​p><​p>​Theo Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên 1999 - 2003, xã Đồng Liên có diện tích 8,25 km², dân số là 4467 người, mật độ dân số đạt 541 người/​km². Đồng Liên gồm 10 xóm là Đồng Tâm, Đá Gân, Thùng Ong, Đồng Cão, Đồng Ao, Đồng Tâm, Trà Viên, Bo, Đồng Vạn, Xuân Đám.<​sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p><​p>​Đồng Liên có quỹ đất ruộng ít, đất đai bạc màu song có lợi thế là địa bàn giáp ranh với khu vực nội thành của Thành phố Thái Nguyên và Khu Công nghiệp Gang Thép. Tính từ năm 2005-2010, sản lượng lương thực đã tăng trên 400 tấn, tổng thu nội xã tăng trên 23 tỷ đồng. Trong 9 tháng năm 2011, tốc độ phát triển kinh kinh tế đạt 12%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 9 triệu đồng.<​sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1324
 +Cached time: 20181011051652
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.160 seconds
 +Real time usage: 0.209 seconds
 +Preprocessor visited node count: 976/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 41279/​2097152 bytes
 +Template argument size: 783/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 4135/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.063/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.21 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 169.576 ​     1 -total
 + ​60.98% ​ 103.412 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​54.92% ​  ​93.127 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​23.29% ​  ​39.488 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​22.06% ​  ​37.402 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​15.78% ​  ​26.755 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  9.57%   ​16.233 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​agrave;​nh_ph&#​7889;​_Th&​aacute;​i_Nguy&​ecirc;​n
 +  8.45%   ​14.330 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.63%   ​11.241 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  5.88%    9.975      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1243698-0!canonical and timestamp 20181011051652 and revision id 40662635
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--ng-li-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)