User Tools

Site Tools


31--ng-k-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--ng-k-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Đông Kỳ</​b>​ là một xã thuộc huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã Đông Kỳ có diện tích 6,74 km², dân số năm 1999 là 3060 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 454 người/​km².
 +</​p><​p>​Xã Đông Kỳ là được lập ra sau Cách mạng tháng Tám do sự sáp nhập của 2 xã trong lịch sử là: xã Toại An (xã này trước năm 1945 từng có 5 ngôi chùa, 3 ngôi miếu và 1 văn chỉ) và xã An Nhân 
 +</​p><​p>​Ngày 16/6/1997, An Nhân tách khỏi Đông Kỳ để thành lập Thị trấn Tứ Kỳ theo nghị định 76-CP của Chính phủ. Đông Kỳ duy trì tình trạng "​nhất xã nhất thôn" trong khoảng thời gian 1997-2014.
 +</​p><​p>​Ngày 05/1/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định tách thôn Toại An để thành lập thôn Đông An, thôn Nam An, thôn Tây An và thôn Bắc An thuộc xã Đông Kỳ huyện Tứ Kỳ.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1271
 +Cached time: 20181011081111
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.148 seconds
 +Real time usage: 0.190 seconds
 +Preprocessor visited node count: 904/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 37392/​2097152 bytes
 +Template argument size: 629/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2023/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.053/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.07 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 148.392 ​     1 -total
 + ​60.49% ​  ​89.767 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​55.29% ​  ​82.041 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​20.77% ​  ​30.825 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​19.76% ​  ​29.326 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​14.58% ​  ​21.629 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​10.27% ​  ​15.237 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_T&#​7913;​_K&#​7923;​
 +  9.00%   ​13.359 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  8.85%   ​13.132 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  8.59%   ​12.753 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&#​7843;​i_D&#​432;&#​417;​ng
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1243689-0!canonical and timestamp 20181011081111 and revision id 40663111
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--ng-k-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)