User Tools

Site Tools


31--ng-k-la-gi

Đông Kỳ là một xã thuộc huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Xã Đông Kỳ có diện tích 6,74 km², dân số năm 1999 là 3060 người,[1] mật độ dân số đạt 454 người/km².

Xã Đông Kỳ là được lập ra sau Cách mạng tháng Tám do sự sáp nhập của 2 xã trong lịch sử là: xã Toại An (xã này trước năm 1945 từng có 5 ngôi chùa, 3 ngôi miếu và 1 văn chỉ) và xã An Nhân

Ngày 16/6/1997, An Nhân tách khỏi Đông Kỳ để thành lập Thị trấn Tứ Kỳ theo nghị định 76-CP của Chính phủ. Đông Kỳ duy trì tình trạng "nhất xã nhất thôn" trong khoảng thời gian 1997-2014.

Ngày 05/1/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định tách thôn Toại An để thành lập thôn Đông An, thôn Nam An, thôn Tây An và thôn Bắc An thuộc xã Đông Kỳ huyện Tứ Kỳ.[2]

31--ng-k-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)