User Tools

Site Tools


31--ng-h-ng-thu-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--ng-h-ng-thu-n-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ #​DCDCDC;">​Đông Hưng Thuận</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +Phường</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​DCDCDC;">​Địa lý</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<​b>​Tọa độ</​b>:​ <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​10°50′29″B</​span>​ <span class="​longitude">​106°37′38″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​10,​84139°B 106,​62722°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​10.84139;​ 106.62722</​span></​span></​span></​span><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​10°50′29″B</​span>​ <span class="​longitude">​106°37′38″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​10,​84139°B 106,​62722°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​10.84139;​ 106.62722</​span></​span></​span></​span></​span></​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Diện tích</​th><​td>​
 +2,55 km²</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Dân số <span style="​font-weight:​ normal;">​(2009)</​span></​th><​td>​
 + </​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span style="​font-weight:​ normal;">​ Tổng cộng</​span></​th><​td>​
 +102.325 người</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span style="​font-weight:​ normal;">​ Mật độ</​span></​th><​td>​
 +40.127 người/​km²</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<table width="​100%"​ class="​collapsible collapsed"​ cellpadding="​0"​ cellspacing="​0"​ style="​background:​ transparent;"><​tbody><​tr><​th style="​text-align:​ left; padding-right:​ 4px; font-weight:​ normal">​ Vị trí Đông Hưng Thuận trên bản đồ Việt Nam
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​padding-top:​ 8px"><​center><​div class="​center"><​div style="​width:​280px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​280px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​280px"><​img alt="​Đông Hưng Thuận trên bản đồ Việt Nam" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3f/​Vietnam_location_map.svg/​280px-Vietnam_location_map.svg.png"​ width="​280"​ height="​548"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3f/​Vietnam_location_map.svg/​420px-Vietnam_location_map.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3f/​Vietnam_location_map.svg/​560px-Vietnam_location_map.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​2349"/><​div style="​position:​absolute;​top:​82.241%;​left:​56.791%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-4px;​top:​-4px;​line-height:​0"><​img alt="​Đông Hưng Thuận"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​8px-Red_pog.svg.png"​ title="​Đông Hưng Thuận"​ width="​8"​ height="​8"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​16px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px;​float:​left">​Đông Hưng Thuận</​span></​p></​div></​div></​div></​div></​div></​center>​
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​DCDCDC;">​Hành chính</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<img alt="​Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​22px-Flag_of_Vietnam.svg.png"​ width="​22"​ height="​15"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​33px-Flag_of_Vietnam.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​44px-Flag_of_Vietnam.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ Việt Nam</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Vùng</​th><​td>​
 +Đông Nam Bộ</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thành phố</​th><​td>​
 +Hồ Chí Minh</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Quận</​th><​td>​
 +12</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thành lập</​th><​td>​
 +2006<sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Mã hành chính</​th><​td>​
 +26788</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Đông Hưng Thuận</​b>​ là một phường thuộc quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Phường Đông Hưng Thuận có diện tích 2,55 km², dân số năm 2018 là 102.325 người,<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ mật độ dân số đạt 40.127 người/​km². Đây là phường đông dân nhất quận 12.
 +</p>
  
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​143/​2006/​NĐ-CP</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Tổ_chức_hành_chính_tại_Thành_phố_Hồ_Chí_Minh”.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3A%C4%90%C3%B4ng+H%C6%B0ng+Thu%E1%BA%ADn&​amp;​rft.btitle=T%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_h%C3%A0nh_ch%C3%ADnh_t%E1%BA%A1i_Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fvi.wikipedia.org%2Fwiki%2FT%25E1%25BB%2595_ch%25E1%25BB%25A9c_h%25C3%25A0nh_ch%25C3%25ADnh_t%25E1%25BA%25A1i_Th%25C3%25A0nh_ph%25E1%25BB%2591_H%25E1%25BB%2593_Ch%25C3%25AD_Minh&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​i>​Bài viết ​ Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +<​p>​Bản mẫu:Đơn vị hành chính Quận 12
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1327
 +Cached time: 20181011022535
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.160 seconds
 +Real time usage: 0.204 seconds
 +Preprocessor visited node count: 810/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 28946/​2097152 bytes
 +Template argument size: 761/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1247/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.066/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.82 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 173.228 ​     1 -total
 + ​66.83% ​ 115.765 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​61.77% ​ 107.002 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​24.39% ​  ​42.242 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​23.69% ​  ​41.031 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​18.36% ​  ​31.811 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  8.11%   ​14.057 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_TPHCM
 +  7.62%   ​13.196 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  7.14%   ​12.365 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  3.31%    5.740      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1241846-0!canonical and timestamp 20181011022534 and revision id 41496575
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--ng-h-ng-thu-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)