User Tools

Site Tools


31--ng-h-ng-th-tr-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--ng-h-ng-th-tr-n-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Đông Hưng</​b>​ là một thị trấn thuộc huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, Việt Nam. Thị trấn còn được người dân địa phương gọi với tên khác là "Cầu Nguyễn"​ (xuất phát từ cây cầu có tên là Nguyễn bắc qua sông Tiên Hưng thuộc địa phận thị trấn).
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Thị trấn Đông Hưng có diện tích 0,​69 km²<​sup id="​cite_ref-QD19_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​. Theo Tổng điều tra dân số năm 2009, thị trấn Đông Hưng có số dân 3.614 người<​sup id="​cite_ref-QD19_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Theo quy hoạch phát triển mở rộng thị trấn, toàn bộ xã Đông Hợp cùng một phần diện tích &amp; dân số xã Nguyên Xá sẽ được sáp nhập vào thị trấn.
 +</p>
 +
 +<​p>​Thị trấn Đông Hưng nằm ở phía bắc của huyện Đông Hưng, bên bờ nam sông Tiên Hưng.
 +</p>
 +
 +<​p>​Quốc lộ 10 đi ngang qua thị trấn theo hướng bắc – nam, quốc lộ 39B đi từ phía tây sang phía đông và đi trùng với quốc lộ 10 trước khi tách ra tại xã Đông Mỹ thuộc thành phố Thái Bình.
 +Cầu Nguyễn nằm phía bắc địa phận thị trấn Đông Hưng bắc qua sông Tiên Hưng; vì vậy dân địa phương hay gọi thị trấn Đông Hưng với tên thân mật là "​Nguyễn"​.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1273
 +Cached time: 20181010185458
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.176 seconds
 +Real time usage: 0.236 seconds
 +Preprocessor visited node count: 983/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 42967/​2097152 bytes
 +Template argument size: 982/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2466/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.072/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.08 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 189.764 ​     1 -total
 + ​60.26% ​ 114.356 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​55.66% ​ 105.618 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​22.93% ​  ​43.518 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​18.48% ​  ​35.065 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​14.00% ​  ​26.568 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​11.88% ​  ​22.538 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_&#​272;&​ocirc;​ng_H&#​432;​ng
 + ​10.49% ​  ​19.910 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.15%   ​13.575 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  6.23%   ​11.829 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​543327-0!canonical and timestamp 20181010185458 and revision id 38538277
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--ng-h-ng-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)