User Tools

Site Tools


31--ng-h-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--ng-h-ng-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Đồng Hướng</​b>​ là một xã thuộc huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam. Xã nằm ở trung tâm huyện Kim Sơn, cách trung tâm thành phố Ninh Bình 25 km, có đường quốc lộ 10 nối thành phố Ninh Bình với thị trấn Phát Diệm đi qua.
 +</​p><​p>​Xã Đồng Hướng là một xã thuộc vùng đồng bằng, có lịch sử hình thành từ việc khai mở đất hoang ven biển cùng với huyện Kim Sơn năm 1829. Xã được thành lập theo quyết định số 199/QD-NV ngày 22/7/1964 trên cơ sở xã Sào Nam. Xã có diện tích 6,78 km², dân số năm 1999 là 8452 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 1247 người/​km².
 +</p>
  
 +
 +
 +<​ul><​li>​Diện tích: 6,​78 km²</​li>​
 +<​li>​Dân số: 8452 người</​li>​
 +<​li>​Mật độ dân số: 1247 người/​km²</​li></​ul><​p>​Địa giới hành chính: cũng giống như phần lớn các xã ở phía bắc huyện Kim Sơn, xã này có hình chữ nhật, chạy theo hướng bắc - nam hơi chếch về phía tây bắc - đông nam. 
 +</p>
 +<​dl><​dd>​Phía đông giáp xã Quang Thiện, Kim Sơn</​dd>​
 +<​dd>​Phía tây giáp xã Kim Chính, Kim Sơn</​dd>​
 +<​dd>​Phía bắc giáp huyện Yên Khánh</​dd>​
 +<​dd>​Phía nam có đê bãi giáp với sông Đáy</​dd></​dl><​p>​Nhà thờ Giáo xứ Hướng Ðạo thuộc giáo phận Phát Diệm nằm trên địa bàn xã Ðồng Hướng, Kim Sơn, Ninh Bình
 +</p>
 +
 +<​ul><​li>​Vị trí địa giới: thuộc xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn.</​li>​
 +<​li>​Diện tích: 20 ha.</​li>​
 +<​li>​Thuận lợi: nằm gần trung tâm thị trấn Phát Diệm, địa hình bằng phẳng.</​li>​
 +<​li>​Dự kiến bố trí: Các cơ sở sản xuất, gia công hàng chiếu cói, mây tre đan xuất khẩu.</​li></​ul>​
 +<​p>​Theo Quyết định Số: 2179/ QĐ-ủy ban nhân dân của tỉnh Ninh Bình ngày 17 tháng 9 năm 2007 V/v phê duyệt Quy hoạch giao thông đường thuỷ nội địa tỉnh Ninh Bình đến năm 2015 và định hướng phát triển đến năm 2020 thì Cảng Kim Đài nằm tại Ngã ba sông Đáy và sông Vạc, (tả sông Vạc và bên hữu sông Đáy) thuộc xã Đồng Hướng - Kim Sơn. Cảng có vị trí quan trọng phục vụ cụm công nghiệp Đồng Hướng.
 +Chức năng của cảng:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Bốc xếp hàng hoá, sản phẩm thuỷ hải sản.</​li>​
 +<​li>​Xếp dỡ hàng hoá tổng hợp, vật tư, nguyên liệu phục vụ nhu cầu cụm công nghiệp Đồng Hướng (hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu).</​li></​ul><​p>​Dự kiến xây dựng các hạng mục công trình:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Công trình bến cảng, kho bãi.</​li>​
 +<​li>​Thiết bị xếp dỡ.</​li>​
 +<​li>​Cải toạ công trình đường bộ, cầu cống… dẫn vào cảng Kim Đài (Kiến Thái - Kim Đài) dài 6,​0 km.</​li>​
 +<​li>​Văn phòng cảng…</​li>​
 +<​li>​Diện tích cảng khoảng 2÷3ha.</​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1320
 +Cached time: 20181015030433
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.160 seconds
 +Real time usage: 0.236 seconds
 +Preprocessor visited node count: 931/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 38546/​2097152 bytes
 +Template argument size: 674/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1767/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.056/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.07 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 194.898 ​     1 -total
 + ​52.08% ​ 101.502 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​46.70% ​  ​91.018 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​24.04% ​  ​46.857 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Kim_S&#​417;​n
 + ​18.58% ​  ​36.212 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​16.00% ​  ​31.191 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​11.81% ​  ​23.015 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  8.81%   ​17.168 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.41%   ​14.439 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Ninh_B&​igrave;​nh
 +  6.75%   ​13.163 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1243680-0!canonical and timestamp 20181015030432 and revision id 40662648
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--ng-h-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)