User Tools

Site Tools


31--ng-h-ng-a-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--ng-h-ng-a-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Đông Hưng A</b> là một xã thuộc huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã Đông Hưng A có diện tích 33,​64 km²,​ dân số năm 1999 là 7507 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 223 người/​km².
 +</​p><​p>​Xã Đông Hưng A năm 2012 có 8 ấp: Rọ Ghe, Hưng Lâm, Thuồng Luồng, Ngọc Thuận, Ngọc Hồng, Ngọc Hải, Xẻo Đôi, Ngọc Hòa.
 +</​p><​p>​Trụ sở của xã nằm tại ngã tư Rọ Ghe, thuộc ấp Ngọc Hải.
 +</​p><​p>​Xã có 3 trường học: trường trung học cơ sở nằm ở ấp Hưng Lâm, trường TH Đông Hưng A1 ở ấp Rọ Ghe, trường TH Đông Hưng A2 ở ấp Xẻo Đôi.
 +</​p><​p>​Đông Hưng A là một xã có truyền thống cách mạng từ lâu đời, nằm cách trung tâm huyện khoảng 11 km, có diện tích tự nhiên là 3.476 ha, được chia làm 8 ấp với 56 tổ tự quản. Địa bàn tuy hẹp nhưng có nhiều kênh rạch chia cắt chằng chịt nên việc đi lại rất khó khăn. Tổng số dân trong toàn xã là: 7.388 người với 1.830 hộ.
 +</​p><​p>​Kinh tế của xã là nông nghiệp, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn, thu nhập chính của nhân dân chủ yếu dựa vào cây lúa. Những năm gần đây đời sống kinh tế tuy có nâng lên nhưng nhìn chung vẫn còn thấp so với các xã trong huyện.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1267
 +Cached time: 20181024090427
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.236 seconds
 +Real time usage: 0.309 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1209/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 98406/​2097152 bytes
 +Template argument size: 660/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1752/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.086/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.13 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 240.969 ​     1 -total
 + ​57.94% ​ 139.619 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​54.86% ​ 132.184 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​31.62% ​  ​76.204 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​24.91% ​  ​60.030 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​21.14% ​  ​50.937 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_An_Minh
 + ​13.83% ​  ​33.336 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​10.36% ​  ​24.963 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  6.62%   ​15.948 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Ki&​ecirc;​n_Giang
 +  6.50%   ​15.672 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1243674-0!canonical and timestamp 20181024090427 and revision id 40663134
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--ng-h-ng-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)