User Tools

Site Tools


31--ng-h-i-th-nh-ph-thanh-h-a-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--ng-h-i-th-nh-ph-thanh-h-a-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Đông Hải</​b>​ là một trong 20 phường trực thuộc Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Đông Hải nằm về phía Đông Bắc thành phố.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Phường Đông Hải có diện tích 6,84 km², dân số năm 2012 là 16100 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 2354 người/​km².
 +</​p><​p>​Theo Cổng thông tin điện tử thành phố Thanh Hóa, phường Đông Hải có diện tích 6,96 km² (diện tích canh tác 392,72 ha) và dân số 16100 người. Trong đó, 48,4% là dân số nam và 51,6% là dân số nữ.<​sup id="​cite_ref-NN1_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​
 +
 +<​h2><​span id="​Qu.C3.A1_tr.C3.ACnh_h.C3.ACnh_th.C3.A0nh_v.C3.A0_ph.C3.A1t_tri.E1.BB.83n"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Quá_trình_hình_thành_và_phát_triển">​Quá trình hình thành và phát triển</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​p>​Xã Đông Hải ngày nay được hình thành trên đất của 5 ngôi làng lớn: Lai Thành, Đông Lễ, Lễ Môn, Ái Sơn và Vạn Sơn.
 +</​p><​p>​Trước Cách mạng tháng Tám, làng Lễ Môn còn có tên là làng Lê Xá, vốn thuộc đất của xã Đông Hương.
 +</​p><​p>​Sau cách mạng, năm 1945, cả bốn làng còn lại(Lai Thành, Đông Lễ, Ái Sơn, Vạn Sơn) đều sát nhập vào xã Đông Hương.
 +</​p><​p>​Đến năm 1953, xã Đông Hương bị chia tách và 5 làng này bị cắt về địa giới xã Đông Hải, huyện Đông Sơn.
 +</​p><​p>​Từ năm 1971, xã Đông Hải được sát nhập vào thị xã Thanh Hoá.
 +</​p><​p>​Ngày 19 tháng 8 năm 2013, xã Đông Hải chuyển thành phường Đông Hải.
 +</p>
 +
 +<​p>​Nằm dọc theo đại lộ Lê Lợi, là con đường được đầu tư xây dựng hiện đại nhất thành phố dẫn xuống khu công nghiệp Lễ Môn và thị xã Sầm Sơn, xã Đông Hải có rất nhiều thuận lợi trong quá trình đô thị hóa. Đặc biệt, một số dự án lớn của thành phố trong tương lai như dự án đại lộ Lê Lợi kéo dài, dự án đại lộ Nam Sông Mã sẽ giúp Đông Hải đẩy nhanh quá trình phát triển thành phường.
 +</​p><​p>​Đại hội Đảng bộ phường Đông Hải lần thứ 32 (nhiệm kì 2010 - 2015) đã tổng kết một số thành tựu của xã trong 5 năm (2005 - 2010):
 +</p>
 +<​ul><​li>​Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 20% (tăng 6,54% so với mục tiêu đại hội lần thứ 31 đề ra).</​li>​
 +<​li>​Tăng trưởng dịch vụ - thương mại đạt 49,​7%.</​li>​
 +<​li>​Thu nhập bình quân đầu người đạt 12 triệu đồng/​người/​năm.</​li>​
 +<​li>​Về nông nghiệp có nhiều đổi mới, tập trung vào những giống cây, vật nuôi "​hiếm",​ đạt hiệu quả kinh tế cao như: trồng hoa ly, nuôi nhím, thỏ...<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​li>​
 +<​li>​Tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 11,25% năm 2005 xuống còn 7,25% năm 2009.<​sup id="​cite_ref-DH_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup></​li></​ul><​p>​Mục tiêu của đại hội Đảng bộ phường lần thứ 32: Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt từ 22-24%, trong đó: 
 +</p>
 +<​ul><​li>​Dịch vụ, thương mại tăng từ 38-40%;</​li>​
 +<​li>​Công nghiệp, xây dựng tăng từ 48-50%;</​li>​
 +<​li>​Nông nghiệp tăng 4-6%.<​sup id="​cite_ref-DH_5-1"​ class="​reference">​[5]</​sup></​li></​ul><​p>​Hiện nay phường Đông Hải đang triển khai xây dựng khu đô thị Đông Nam thành phố Thanh Hóa.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1323
 +Cached time: 20181011070843
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.184 seconds
 +Real time usage: 0.231 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1003/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 44231/​2097152 bytes
 +Template argument size: 907/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3953/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.072/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.2 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 184.351 ​     1 -total
 + ​62.32% ​ 114.879 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​56.75% ​ 104.627 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​23.58% ​  ​43.470 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​18.23% ​  ​33.610 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​14.27% ​  ​26.299 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  9.72%   ​17.919 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​C&​aacute;​c_x&​atilde;,​_ph&#​432;&#​7901;​ng_th&​agrave;​nh_ph&#​7889;​_Thanh_H&​oacute;​a
 +  7.71%   ​14.220 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.03%   ​12.963 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  5.17%    9.538      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​546501-0!canonical and timestamp 20181011070843 and revision id 40663119
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--ng-h-i-th-nh-ph-thanh-h-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)