User Tools

Site Tools


31--ng-h-e-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--ng-h-e-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Ứng Hoè</​b>​ là một xã thuộc huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Xã Ứng Hoè có diện tích 4,29 km², dân số năm 1999 là 5.503 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 1.283 người/​km².
 +</​p><​p>​Địa bàn xã nằm giữa hai con sông là sông Bía và sông Ràm. Phía bắc giáp xa Quyết Thắng, Đông giáp xã Nghĩa An, Tây giáp xã Ninh Hòa, Tây bắc giáp làng Mía huyện Tứ Kỳ.
 +</p>
 +
 +<​ul><​li>​Nhà thờ Công giáo xứ Đồng Vạn</​li>​
 +<​li>​Đình làng Đỗ Xá</​li>​
 +<​li>​Chùa Sùng Quang</​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1257
 +Cached time: 20181011063313
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.164 seconds
 +Real time usage: 0.216 seconds
 +Preprocessor visited node count: 925/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 38068/​2097152 bytes
 +Template argument size: 765/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1554/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.064/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.07 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 173.539 ​     1 -total
 + ​57.20% ​  ​99.269 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​52.02% ​  ​90.283 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​19.87% ​  ​34.484 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​17.75% ​  ​30.796 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​14.69% ​  ​25.500 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​11.34% ​  ​19.671 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Ninh_Giang
 +  9.87%   ​17.131 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  8.87%   ​15.398 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&#​7843;​i_D&#​432;&#​417;​ng
 +  7.62%   ​13.215 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1253955-0!canonical and timestamp 20181011063313 and revision id 41217321
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--ng-h-e-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)