User Tools

Site Tools


31--ng-h-a-kim-b-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--ng-h-a-kim-b-ng-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Đồng Hóa</​b>​ là một xã thuộc huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã Đồng Hóa có diện tích 9,1 km², dân số năm 1999 là 9111 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 1001 người/​km².
 +</​p><​p>​Xã Đồng Hóa có 5 thôn: Lạc Nhuế, Yên Lạc, Đồng Lạc, Phương Xá và Phương Lâm.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​dl><​dd/></​dl><​p>​Lác Nhuế là thôn đông dân nhất tỉnh với gần 5.500 khẩu, chiếm hơn một nửa dân số của xã, và cũng là thôn giàu nhất huyện Kim Bảng. Hiện Lác Nhuế có khoảng 600 hộ mở cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm cho 20 - 40 lao động/cơ sở với thu nhập bình quân 2 - 5 triệu đồng/​người/​tháng. (2014) <sup id="​cite_ref-thanhtra2014_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span id="​S.E1.BB.B1_ki.E1.BB.87n_.C4.91.C3.B2i_.C4.91.E1.BA.A5t"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Sự_kiện_đòi_đất">​Sự kiện đòi đất</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Sự kiện đòi 75 mẫu ruộng của thôn Lạc Nhuế vào năm 1992 leo thang đưa đến việc hành quyết 2 thanh niên trong huyện tại làng và việc tử hình kẻ cầm đầu Trịnh Văn Khải.<​sup id="​cite_ref-cand2009_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p>​
 +
 +<​p>​Khu vực 2 xã Đồng Hóa và Văn Xá xưa là không chỉ vùng căn cứ quân sự từ thời Đinh Bộ Lĩnh chiêu mộ hào kiệt đánh dẹp loạn 12 sứ quân mà còn là quê hương của Hoàng hậu Dương Nguyệt Nương - Bà hoàng hậu thứ 3 của Vua Đinh Tiên Hoàng là người có nhan sắc, đã theo lệnh Vua truyền dạy di sản Trò Xuân Phả tại đền thờ Đại Hải Long Vương ở Thọ Xuân - Thanh Hóa mà ngày nay Trò diễn này vẫn còn tồn tại được hậu thế bảo tồn và tôn vinh.
 +</p>
 +<​h3><​span id="​.C4.90.C3.ACnh_L.E1.BA.A1c_Nhu.E1.BA.BF"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Đình_Lạc_Nhuế">​Đình Lạc Nhuế</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Đình làng Lạc Nhuế ở xã Đồng Hóa là di tích quốc gia, nơi thờ Đinh Tiên Hoàng Đế - Vị anh hùng dân tộc, người đã về đây chiêu mộ hào kiệt để đánh dẹp loạn 12 sứ quân từ thế kỷ X. Đình Lạc Nhuế còn thờ hai chị em người Mường Thanh Hóa là Ả Lự nàng Lành, Ả Anh nàng Đê, có công giúp Vua dẹp loạn 12 sứ quân thống nhất đất nước, dựng lên nước Đại Cồ Việt. Đình vẫn giữ được tương đối nguyên vẹn hình thức kiến trúc cổ và những mảng chạm khắc dân gian có giá trị mang phong cách thời Hậu Lê (Lê Trung Hưng) và thời Nguyễn, đồ thờ cổ thư phong phú đa dạng.
 +</p>
 +<​h3><​span id="​Mi.E1.BA.BFu_Th.C6.B0.E1.BB.A3ng_.C4.90.E1.BB.93ng_L.E1.BA.A1c"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Miếu_Thượng_Đồng_Lạc">​Miếu Thượng Đồng Lạc</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Miếu Thượng làng Đồng Lạc là di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng ở xã Đồng Hóa - huyện Kim Bảng - tỉnh Hà Nam. Miếu thờ Vua Đinh Tiên Hoàng - người đã về đây chiêu mộ hào kiệt đánh dẹp loạn 12 sứ quân. Văn Chỉ và Miếu Thượng của làng Đồng Lạc được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa vào năm 2006. Năm 2010 Miếu Thượng đã được tôn tạo khang trang và bề thế hơn phục vụ hội làng Đồng Lạc được tổ chức hàng năm.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1262
 +Cached time: 20181016225817
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.176 seconds
 +Real time usage: 0.234 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1040/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 40651/​2097152 bytes
 +Template argument size: 745/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 4301/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.074/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.23 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 194.589 ​     1 -total
 + ​56.20% ​ 109.353 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​52.39% ​ 101.950 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​25.94% ​  ​50.476 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​23.84% ​  ​46.383 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​18.93% ​  ​36.840 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  7.72%   ​15.016 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Kim_B&#​7843;​ng
 +  6.61%   ​12.866 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.39%   ​12.438 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  5.51%   ​10.730 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​_Nam
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1243669-0!canonical and timestamp 20181016225816 and revision id 43760907
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--ng-h-a-kim-b-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)