User Tools

Site Tools


31--ng-cong-sinh-t-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--ng-cong-sinh-t-n-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c4/​Survivorship_Curves.jpg/​220px-Survivorship_Curves.jpg"​ width="​220"​ height="​134"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c4/​Survivorship_Curves.jpg/​330px-Survivorship_Curves.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c4/​Survivorship_Curves.jpg/​440px-Survivorship_Curves.jpg 2x" data-file-width="​994"​ data-file-height="​607"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Một biểu thị của ba loại đường cong sinh tồn chính.</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Đường cong sinh tồn</​b>​ là một đồ thị chỉ tỉ lệ sinh tồn của một loại động vật nào đó. Đường cong sinh tồn có thể được tạo ra từ cohort (thống kê) (là một nhóm có chung một điểm gì đó, thường là tuổi) dựa trên bản sự sống.
 +</​p><​p>​Có ba loại đường cong sinh tồn, được nhắc đến như "​Loại I", "​Loại II", "​Loại III".
 +</p>
 +<​ul><​li>​Loại I, đường cong sinh tồn có những đặc điểm như sự sinh tồn cao lúc ban đầu và ở giữa nhưng đến cuối đời thì sự sinh tồn sẽ tụ một cách nhanh chóng. Con người là một ví dụ điển hình của loại I này.</​li>​
 +<​li>​Loại II, đường cong này là ở giữa loại I và loại III, sự sinh tồn không liên quan gì đến tuổi tác, phụ thuộc khá nhiều vào sự ngẫu nhiên. Một số loài chim có đường cong sinh tồn loại này.</​li>​
 +<​li>​Loại III, sự chết xảy ra nhiều nhất lúc ban đầu nhưng sau đó nếu những ai sống sót được thì khả năng sinh tồn của họ rất cao. Loại này là đặc điểm của những loài động vật có số lượng sinh sản rất cao (lý thuyết r/K). Một ví dụ cho loại này là bạch tuộc, muỗi</​li></​ul><​p>​Tỉ lệ của loài động vật đó đường tính theo đường thẳng Y, tỉ lệ được tính khi so sánh với 1000 thành viên của loài động vật đó. Còn đường X ngang là khả năng cao nhất mà động vật đó có thể sống được.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1327
 +Cached time: 20181017052336
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.088 seconds
 +Real time usage: 0.126 seconds
 +Preprocessor visited node count: 212/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 9319/​2097152 bytes
 +Template argument size: 137/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.028/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.37 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​93.192 ​     1 -total
 + ​51.10% ​  ​47.624 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Orphan
 + ​46.75% ​  ​43.564 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​26.44% ​  ​24.641 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_s&​aacute;​ch
 + ​14.81% ​  ​13.799 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​13.01% ​  ​12.127 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  7.31%    6.816      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  6.65%    6.196      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  4.22%    3.937      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +  1.49%    1.390      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​PAGENAMEU
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​862434-0!canonical and timestamp 20181017052336 and revision id 41105636
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--ng-cong-sinh-t-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)