User Tools

Site Tools


31--ng-anh-th-tr-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--ng-anh-th-tr-n-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Đông Anh</​b>​ là thị trấn huyện lỵ của huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Thị trấn Đông Anh có diện tích 4,45 km², dân số năm 1999 là 21957 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 4934 người/​km².
 +</p>
  
 +
 +
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​357px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​4/​40/​Donganh.jpg/​355px-Donganh.jpg"​ width="​355"​ height="​266"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​4/​40/​Donganh.jpg/​533px-Donganh.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​4/​40/​Donganh.jpg/​710px-Donganh.jpg 2x" data-file-width="​3072"​ data-file-height="​2304"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Một đoạn đường Cao Lỗ ở thị trấn Đông Anh đầu năm 2009</​div></​div></​div>​
 +<​p>​Thị trấn Đông Anh được thành lập theo quyết định 173/QĐ - HĐBT ngày 13/10/1982 của Hội đồng Bộ trưởng trên cơ sở một phần diện tích tự nhiên và dân số của các xã Uy Nỗ, Tiên Dương, Nguyên Khê và Xuân Nộn.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1321
 +Cached time: 20181011103210
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.156 seconds
 +Real time usage: 0.203 seconds
 +Preprocessor visited node count: 922/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 37328/​2097152 bytes
 +Template argument size: 784/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1793/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.056/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.08 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 158.162 ​     1 -total
 + ​60.29% ​  ​95.357 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​54.53% ​  ​86.253 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​22.22% ​  ​35.150 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​19.63% ​  ​31.050 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​14.37% ​  ​22.729 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​10.67% ​  ​16.880 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_&#​272;&​ocirc;​ng_Anh
 +  9.32%   ​14.743 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.80%   ​10.752 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  6.73%   ​10.651 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​_N&#​7897;​i
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​149265-0!canonical and timestamp 20181011103209 and revision id 41610331
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--ng-anh-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)