User Tools

Site Tools


31--la-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--la-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Ỷ La</​b>​ là một phường thuộc thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Phường có vị trí:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Đông Bắc giáp phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang</​li>​
 +<​li>​Đông Nam giáp phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang</​li>​
 +<​li>​Tây Bắc giáp xã Trung Môn, huyện Yên Sơn</​li>​
 +<​li>​Nam giáp xã Kim Phú, huyện Yên Sơn</​li>​
 +<​li>​Bắc giáp phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang.</​li></​ul><​p>​Phường có diện tích 3,5 km², dân số năm 2008 là 3921 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 1120 người/​km².
 +</​p><​p>​Phường Ỷ La được thành lập vào ngày 03 tháng 9 năm 2008 trên cơ sở chia tách xã Ỷ La cũ của thị xã Tuyên Quang thành hai phường Ỷ La mới và Tân Hà, tách nhau bởi quốc lộ 2.<sup id="​cite_ref-ND_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ Tuyến đường tránh thành phố Tuyên Quang nối giữa quốc lộ 2 và quốc lộ 37 cũng đi qua địa bàn phường Ỷ La.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1323
 +Cached time: 20181012032316
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.168 seconds
 +Real time usage: 0.214 seconds
 +Preprocessor visited node count: 905/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 36436/​2097152 bytes
 +Template argument size: 824/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2205/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.061/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.07 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 168.863 ​     1 -total
 + ​60.86% ​ 102.764 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​55.80% ​  ​94.227 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​24.27% ​  ​40.989 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​18.71% ​  ​31.595 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​13.81% ​  ​23.313 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​11.63% ​  ​19.637 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_ph&#​432;&#​7901;​ng,​_x&​atilde;​_thu&#​7897;​c_th&​agrave;​nh_ph&#​7889;​_Tuy&​ecirc;​n_Quang
 + ​10.16% ​  ​17.149 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.90%   ​13.345 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 +  6.90%   ​11.644 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1254560-0!canonical and timestamp 20181012032316 and revision id 41217320
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--la-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)