User Tools

Site Tools


31--la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​134px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​95/​%C3%9F_in_various_fonts.svg/​132px-%C3%9F_in_various_fonts.svg.png"​ width="​132"​ height="​413"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​95/​%C3%9F_in_various_fonts.svg/​198px-%C3%9F_in_various_fonts.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​95/​%C3%9F_in_various_fonts.svg/​264px-%C3%9F_in_various_fonts.svg.png 2x" data-file-width="​132"​ data-file-height="​413"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​ß</​b>​ (Unicode U+00DF), là ký tự thứ 22 trong bảng chữ cái tiếng Đức. Nó được đọc là <​b>​Eszett</​b>​ (<​small>​IPA:​ </​small><​span title="​Phát âm IPA" class="​IPA">​[ʔɛsˈt͡sɛt]</​span><​small/>,​ lexicalized expression for <​b>​sz</​b>​) hoặc <​b>​scharfes S</b> (<​small>​IPA:​ </​small><​span title="​Phát âm IPA" class="​IPA">​[ˈʃaʁfəs ˈʔɛs, ˈʃaːɐ̯fəs ˈʔɛs]</​span><​small/>,​ S mạnh) trong tiếng Đức. ß thường bị nhầm với β (beta), В (ký tự kirin) và B (ký tự latin). Tuy nhiên ß không bao giờ đứng đầu câu, còn 3 chữ kia đều có thể đứng đầu câu. Ký tự ß còn được dùng trong tiếng Sumer, với nghĩa là sh. Nó còn được dùng để Đức hóa chữ š trong tiếng Litva.
 +</p>
  
 +<p>- ß sử dụng sau âm đôi, ví dụ <​i>​beißen</​i>​ (cắn)
 +</​p><​p>​- ß sử dụng sau nguyên âm dài, ví dụ <​i>​dreißig</​i>​ (ba mươi)
 +</​p><​p>​- Trong cái nguyên âm ngắn, sử dụng ss, ví dụ <​i>​küssen</​i>​ (hôn)
 +</​p><​p>​- ß viết hoa là ẞ nhưng ß không bao giờ đứng đầu câu. Nếu đứng đầu thì được viết là Ss hoặc Sz. Hiện nay một số khu vực không còn dùng ß mà thay bằng sz hoặc ss như ở Thụy Sĩ.
 +</p>
 +
 +
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​ß</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1321
 +Cached time: 20181017001028
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.072 seconds
 +Real time usage: 0.116 seconds
 +Preprocessor visited node count: 338/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 12974/​2097152 bytes
 +Template argument size: 480/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.021/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​86.781 ​     1 -total
 + ​54.78% ​  ​47.540 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​38.18% ​  ​33.137 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​17.77% ​  ​15.420 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​16.03% ​  ​13.907 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​10.47% ​   9.086      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7875;​_lo&#​7841;​i_Commons
 +  8.94%    7.761      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  8.79%    7.626      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +  7.70%    6.680      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Orphan
 +  7.09%    6.151      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1243391-0!canonical and timestamp 20181017001028 and revision id 41239341
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)