User Tools

Site Tools


31--i-th-s-o-paulo-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--i-th-s-o-paulo-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Đại đô thị São Paulo</​b>​ (tiếng Bồ Đào Nha: Região Metropolitana São Paulo) là một vùng đô thị ở Brasil với thành phố São Paulo là trung tâm. Dân số vùng đô thị này năm 2009 là 19.889.559 người. Đây là vùng đô thị lớn nhất Brasil.
 +Một thuật ngữ cụ thể về mặt pháp lý xác định, Região Metropolitana São Paulo (RMSP), một định nghĩa cho <​i>​Metropolitan São Paulo</​i>,​ bao gồm 39 thành phố, bao gồm cả vốn, São Paulo.
 +</​p><​p>​RMSP São Paulo được biết đến như một trung tâm tài chính và kinh tế của Brazil, với tổng dân số 19.683.975 người (điều tra dân số quốc gia năm 2010). Các thành phố lớn nhất là São Paulo, với dân số 11.253.503 người, Guarulhos với dân số 1.221.979 người, cộng với một số thành phố với hơn 100.000 cư dân, chẳng hạn như São Bernardo do Campo (765.463 dân) và Santo André (676.407 dân). Các khu vực ABC (từ Santo André, São Bernardo do Campo và São Caetano do Sul) ở phía nam của Grande São Paulo là một vị trí quan trọng cho các tập đoàn công nghiệp, chẳng hạn như Volkswagen và Ford. Nó đại diện cho thành phố "cốt lõi" của khu vực lớn hơn.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1328
 +Cached time: 20181010183841
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.052 seconds
 +Real time usage: 0.067 seconds
 +Preprocessor visited node count: 125/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 3910/​2097152 bytes
 +Template argument size: 76/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.009/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 576 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​49.591 ​     1 -total
 + ​88.58% ​  ​43.929 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​83.06% ​  ​41.192 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​61.98% ​  ​30.739 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 + ​11.11% ​   5.509      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​827520-0!canonical and timestamp 20181010183841 and revision id 22105045
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--i-th-s-o-paulo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)