User Tools

Site Tools


31--i-t-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--i-t-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id=""><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​3"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%"><​img alt="​Flag of Vietnam"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​23px-Flag_of_Vietnam.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​35px-Flag_of_Vietnam.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​46px-Flag_of_Vietnam.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ Danh sách xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Trị</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td class="​navbox-abovebelow"​ colspan="​3"><​div>​tỉnh lỵ:Đông Hà</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Thành phố Đông Hà</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Phường 1 • ​ Phường 2 • ​ Phường 3 • ​ Phường 4 • ​ Phường 5 • ​ Đông Giang (phường) • ​ Đông Lễ(phường) • ​ Đông Lương(phường) • ​ Đông Thanh(phường)</​div></​td><​td class="​navbox-image"​ rowspan="​19"​ style="​width:​0%;​padding:​0px 0px 0px 2px"><​div><​img alt="​Quang Tri" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​45/​LocationVietnamQuangTri.png/​150px-LocationVietnamQuangTri.png"​ width="​150"​ height="​250"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​4/​45/​LocationVietnamQuangTri.png 1.5x" data-file-width="​200"​ data-file-height="​333"/></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Thị xã Quảng Trị</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Phường 1 • ​ Phường 2 •  ​
 +Phường 3 • ​ An Đôn (phường) • ​ Hải Lệ</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Cam Lộ</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​b>​Cam Lộ</​b>​ (thị trấn huyện lỵ) • ​ Cam An • ​ Cam Chính • ​ Cam Hiếu • ​ Cam Nghĩa • ​ Cam Thanh • ​ Cam Thành • ​ Cam Thuỷ • ​ Cam Tuyền</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Đa Krông</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​b>​Krông Klang</​b>​ (thị trấn huyện lỵ) • ​ A Bung • ​ A Ngo • ​ A Vao • ​ Ba Lòng • ​ Ba Nang • ​ Hải Phúc • ​ Húc Nghì • ​ Hướng Hiệp • ​ Krông Klang • ​ Mò Ó • ​ Tà Long • ​ Tà Rụt • ​ Triệu Nguyên</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Gio Linh</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​b>​Gio Linh</​b>​ (thị trấn huyện lỵ) • ​ Cửa Việt (thị trấn) • ​ Gio An • ​ Gio Bình • ​ Gio Châu • ​ Gio Hải • ​ Gio Hoà • ​ Gio Mai • ​ Gio Mĩ • ​ Gio Phong • ​ Gio Quang • ​ Gio Sơn • ​ Gio Thành • ​ Gio Việt • ​ Hải Thái • ​ Linh Hải • ​ Linh Thượng • ​ Trung Giang • ​ Trung Hải • ​ Trung Sơn • ​ Vĩnh Trường</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Hải Lăng</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​b>​Hải Lăng</​b>​ (thị trấn huyện lỵ) • ​ Hải An • ​ Hải Ba • ​ Hải Chánh • ​ Hải Dương • ​ Hải Hoà • ​ Hải Khê • ​ Hải Lâm • ​ Hải Phú • ​ Hải Quế • ​ Hải Quy • ​ Hải Sơn • ​ Hải Tân • ​ Hải Thành • ​ Hải Thiện • ​ Hải Thọ • ​ Hải Thượng • ​ Hải Trường • ​ Hải Vĩnh • ​ Hải Xuân</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Hướng Hoá</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​b>​Khe Sanh</​b>​ (thị trấn huyện lỵ) • ​ Lao Bảo (thị trấn) • ​ A Dơi • ​ A Túc • ​ A Xing • ​ Ba Tầng • ​ Húc • ​ Hướng Lập • ​ Hướng Linh • ​ Hướng Lộc • ​ Hướng Phùng • ​ Hướng Sơn • ​ Hướng Tân • ​ Hướng Việt • ​ Tân Hợp • ​ Tân Lập • ​ Tân Liên • ​ Tân Long • ​ Tân Thành • ​ Thanh • ​ Thuận • ​ Xi</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Triệu Phong</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​b>​Ái Tử</​b>​ (thị trấn huyện lỵ) • ​ Triệu Ái • ​ Triệu An • ​ Triệu Đại • ​ Triệu Độ • ​ Triệu Đông • ​ Triệu Giang • ​ Triệu Hoà • ​ Triệu Lăng • ​ Triệu Long • ​ Triệu Phước • ​ Triệu Sơn • ​ Triệu Tài • ​ Triệu Thành • ​ Triệu Thuận • ​ Triệu Thượng • ​ Triệu Trạch • ​ Triệu Trung • ​ Triệu Vân</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Vĩnh Linh</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​b>​Hồ Xá</​b>​ (thị trấn huyện lỵ) • ​ Bến Quan (thị trấn) • ​ Cửa Tùng (thị trấn) • ​ Vĩnh Chấp • ​ Vĩnh Giang • ​ Vĩnh Hà • ​ Vĩnh Hiền • ​ Vĩnh Hoà • ​ Vĩnh Khê • ​ Vĩnh Kim • ​ Vĩnh Lâm • ​ Vĩnh Long • ​ Vĩnh Nam • ​ Vĩnh Ô • ​ Vĩnh Sơn • ​ Vĩnh Tân • ​ Vĩnh Thạch • ​ Vĩnh Thái • ​ Vĩnh Thành • ​ Vĩnh Thuỷ • ​ Vĩnh Trung • ​ Vĩnh Tú</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Cồn Cỏ (huyện đảo)</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​b>​ Hàu Sen</​b>​(thị trấn huyện lỵ) • ​ Màu Séo • ​ Màu Láng • ​ Cầu Cảng • ​ Búp Văn Hoà • ​ A Ngo • ​ Linh Chánh • ​ Búp Sen • ​ Chánh Tâm • ​ Vù Hoàng • ​ Trung Bộ • ​ 19-3 • ​ Bó Keo</​div></​td></​tr></​div>​
  
 +</​HTML>​
31--i-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)