User Tools

Site Tools


31--i-s-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--i-s-n-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Đọi Sơn</​b>​ là một xã thuộc huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã Đọi Sơn có diện tích 7,52 km², dân số năm 1999 là 6256 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 832 người/​km².
 +</​p><​p>​Xã được tạo thành bởi 7 thôn:
 +</p>
 +<​ol><​li>​Thôn Đọi Nhất</​li>​
 +<​li>​Thôn Đọi Nhì</​li>​
 +<​li>​Thôn Đọi Tam(làng nghề Trống Đọi Tam)</​li>​
 +<​li>​Thôn Đọi Tín</​li>​
 +<​li>​Thôn Đọi Trung</​li>​
 +<​li>​Thôn Đọi Lĩnh</​li>​
 +<​li>​Thôn Sơn Hà</​li></​ol><​p>​Xã nổi tiếng với:
 +</p>
 +<​ol><​li>​Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn được tổ chức vào tháng Riêng(Âm lịch) hàng năm.</​li>​
 +<​li>​Chùa Long Đọi - một trong những danh thắng nối tiếng nhất của tỉnh Hà Nam. Núi Đọi cùng với sông Châu Giang(núi Đọi - sông Châu) là cặp biểu tượng danh thắng của tỉnh Hà Nam.</​li></​ol>​
  
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1252
 +Cached time: 20181011031742
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.172 seconds
 +Real time usage: 0.213 seconds
 +Preprocessor visited node count: 807/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 31582/​2097152 bytes
 +Template argument size: 437/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1559/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.075/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.98 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 167.171 ​     1 -total
 + ​69.23% ​ 115.727 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​64.71% ​ 108.179 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​22.97% ​  ​38.405 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​20.97% ​  ​35.048 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​15.16% ​  ​25.351 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  9.06%   ​15.144 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Duy_Ti&​ecirc;​n
 +  8.01%   ​13.384 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.03%   ​11.751 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  2.19%    3.667      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​VIE
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1243415-0!canonical and timestamp 20181011031742 and revision id 40662702
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--i-s-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)