User Tools

Site Tools


31--i-nam-qu-c-s-di-n-ca-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--i-nam-qu-c-s-di-n-ca-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Đại Nam Quốc sử Diễn ca</​b>​ (chữ Nho: 大南國史演歌) là một tác phẩm văn vần bằng chữ Nôm sáng tác vào khoảng triều Tự Đức thời nhà Nguyễn.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Tác phẩm này được thực hiện theo lệnh của vua Tự Đức.
 +</​p><​p>​Văn bản <​i>​Đại Nam quốc sử diễn ca</​i>​ cổ nhất còn lưu lại mang mã số VNn. 3 của Viện Nghiên cứu Hán Nôm là ấn bản do hiệu sách Trí Trung Đường in năm 1870 với Phạm Đình Toái biên soạn, Phan Đình Thực nhuận chính và Đặng Huy Trứ là người đem in.
 +</​p><​p>​Tác phẩm này theo lời bạt của bản in năm 1870 thì tác giả nguyên thủy là Lê Ngô Cát làm với 1887 câu lục bát (3774 dòng), được án sát tỉnh Bình Định Phạm Đình Toái<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ sửa lại thành 1027 câu.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​Bản chữ Quốc ngữ đầu tiên cũng xuất hiện năm 1870 do Trương Vĩnh Ký diễn âm.
 +</p>
 +<​h3><​span id="​T.C3.A1c_gi.E1.BA.A3"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Tác_giả">​Tác giả</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Về tác giả Lê Ngô Cát, tiểu sử ghi ông quê ở xã Hương Lang, huyện Chương Đức, tỉnh Hà Nội(nay là xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, Tp Hà Nội - Hophv), đậu cử nhân năm Mậu Thân 1848 bổ làm việc trong Quốc sử Quán. Ông còn có thời gian làm quan án sát tỉnh Cao Bằng (tài liệu trong <​i>​Quốc triều Hương khoa lục</​i>​).<​sup id="​cite_ref-ivce.org_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​Còn về Phạm Đình Toái, ông quê ở Nghệ An, đậu cử nhân năm 1843, làm án sát tỉnh Bình Định, sau thăng đến Hồng lô Tự khanh, là chức Trưởng quan của Hồng Lô tự của Nhà Nguyễn, chuyên lo việc nghi lễ trong các khoa thi cử như xướng danh, yết bảng (theo <​i>​Từ điển Chức quan Việt Nam</​i>​ của Đỗ Văn Ninh).<​sup id="​cite_ref-ivce.org_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​
 +
 +<​p><​i>​Đại Nam quốc sử diễn ca</​i>​ là một áng văn chương viết theo thể lục bát, chép lịch sử dân Việt từ Kinh Dương Vương và họ Hồng Bàng đến hết nhà Lê.
 +</​p><​p>​Một đoạn được nhiều người biết trong bài trường thi này là phần kể việc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng với những câu:
 +</p>
 +<​dl><​dd><​i>​Bà Trưng quê ở châu Phong</​i></​dd>​
 +<​dd><​i>​Giận người tham bạo thù chồng chẳng quên</​i></​dd>​
 +<​dd><​i>​Chị em nặng một lời nguyền</​i></​dd>​
 +<​dd><​i>​Phất cờ nương tử thay quyền tướng quân...</​i></​dd></​dl><​p>​Một vài đoạn trích khác:
 +</​p><​p>​Trương Hống, Trương Hát đã can Triệu Việt Vương đừng gã Cảo Nương cho Nhã Lang: 
 +</p>
 +<​dl><​dd><​i>​Có người: Hống, Hát họ Trương </​i></​dd>​
 +<​dd><​i>​Vũ biền nhưng cũng biết đường cơ mưu, </​i></​dd>​
 +<​dd><​i>​Rằng:​ "Xưa Trọng Thuỷ, Mỵ Châu, </​i></​dd>​
 +<​dd><​i>​Hôn nhân là giả, khấu thù là chân. </​i></​dd>​
 +<​dd><​i>​Mảnh gương vãng sự còn gần, </​i></​dd>​
 +<​dd><​i>​Lại toan dắt mối Châu Trần sao nên?</​i></​dd></​dl>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1262
 +Cached time: 20181011022250
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.052 seconds
 +Real time usage: 0.075 seconds
 +Preprocessor visited node count: 229/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 4781/​2097152 bytes
 +Template argument size: 268/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1374/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.011/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 759 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​47.015 ​     1 -total
 + ​44.50% ​  ​20.920 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Qu&#​7889;​c_s&#​7917;​_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​43.64% ​  ​20.518 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikisource
 + ​41.05% ​  ​19.298 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​39.39% ​  ​18.520 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 + ​31.96% ​  ​15.027 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 + ​11.50% ​   5.408      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  3.75%    1.762      3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​middot;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​416066-0!canonical and timestamp 20181011022250 and revision id 42677002
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--i-nam-qu-c-s-di-n-ca-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)